XXX

TAK NIE

Proszę czekać...

INFORMACJE OGÓLNE

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających serwis informujemy, że Państwa dane osobowe, przekazywane dobrowolnie w formularzach rejestracyjnych, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza, przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. W naszej ofercie internetowej Klient znajdzie opis naszych produktów i usług, dowie się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzyma najnowsze informacje oraz oferty, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jeśli jednak Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu lub inne informacje identyfikujące, to informacje takie będą przetwarzane przez nas do celów i w sposób opisany poniżej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 (dalej jako „RUCH”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celów wymienionych poniżej.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi na terytorium Polski unijnymi oraz krajowymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz krajowymi przepisami wykonawczymi do RODO. Z wyznaczonym przez RUCH Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@ruch.pl.

[okres przechowywania danych] Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych poniżej przy poszczególnych usługach, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. RUCH może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zadaniu wyłączni wtedy, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na RUCH przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług RUCH będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu. RUCH pozostawi jednak Państwa imię, nazwisko – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania Państwa danych osobowych w celach objętych sprzeciwem.

[prawa klienta] Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość– w granicach art. 18 RODO,
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług Zleceniobiorcy – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
 6. przenoszenia danych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 20 RODO,
 7. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie Państwa żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@ruch.pl

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzicie Państwo, że RUCH przetwarza Państwa dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Dla zachowania przejrzystości, cele przetwarzania oraz katalog odbiorców danych, którym RUCH może ujawnić lub powierzyć przetwarzanie danych, prezentujemy w podziale na poszczególne usługi świadczone przez Administratora danych.

 1. USŁUGA PWR
 2. ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE
 3. [cele i podstawy przetwarzania danych] Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. w celu założenia i umożliwienia RUCH prowadzenia konta dostępowego użytkownika w serwisie internetowym służącym do nadawania przesyłek w usłudze Paczka w RUCHu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług RUCH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. za wyrażoną przez Państwa zgodą, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez RUCH na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie jest wymagane w celu nadania przesyłki w usłudze Paczka w RUCHu.
 7. [odbiorcy danych] RUCH może ujawnić podane przez Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz RUCH. RUCH może również powierzyć przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz RUCH, a w szczególności:
 • Ruch Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000374861),
 • przedstawicielom handlowym RUCH zajmującym się obsługą klientów,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi IT,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi księgowe,

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, RUCH wymaga od takich dostawców usług lub produktów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa podanych przez Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu RUCH.

 1. NADANIE PACZKI BEZ KONTA W SERWISIE
 2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 3. w celu realizacji usługi Paczka w RUCHu poprzez umożliwienie nadania przesyłki, umożliwienie RUCH doręczenia przesyłki, umożliwienie śledzenia przesyłki poprzez przesyłanie komunikatów o aktualnym statusie przesyłki oraz komunikatu o możliwości odbioru przesyłki w punkcie odbioru tj. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług pocztowych (dalej jako: „Umowa”) (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na RUCH w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających lub związanych z Umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług RUCH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. za wyrażoną przez Państwa zgodą, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, albo wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez RUCH na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 8. [odbiorcy danych] RUCH może ujawnić podane przez Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz RUCH. RUCH może również powierzyć przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz RUCH, a w szczególności:
 • Ruch Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000374861),
 • przedstawicielom handlowym RUCH zajmującym się obsługą klientów,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi IT,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi księgowe,
 • agentom i podmiotom współpracującym z RUCH w zakresie wydawania przesyłek w punktach odbioru, przechowywania przesyłek w magazynach, transportu przesyłek, wysyłki wiadomości SMS do odbiorców przesyłek,

zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, RUCH wymaga od takich dostawców usług lub produktów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa podanych przez Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu RUCH.

 1. NADANIE PACZKI Z KONTEM W SERWISIE
 2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 3. w celu realizacji usługi Paczka w RUCHu poprzez umożliwienie nadania przesyłki, umożliwienie RUCH doręczenia przesyłki, umożliwienie śledzenia przesyłki poprzez przesyłanie komunikatów o aktualnym statusie przesyłki oraz komunikatu o możliwości odbioru przesyłki w punkcie odbioru tj. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług pocztowych (dalej jako: „Umowa”) (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na RUCH w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających lub związanych z Umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług RUCH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. za wyrażoną przez Państwa zgodą, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych albo wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, przez RUCH na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 8. [odbiorcy danych] RUCH może ujawnić podane przez Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz RUCH. RUCH może również powierzyć przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz RUCH, a w szczególności:
 • Ruch Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000374861),
 • przedstawicielom handlowym RUCH zajmującym się obsługą klientów,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi IT,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi księgowe,
 • agentom i podmiotom współpracującym z RUCH w zakresie wydawania przesyłek w punktach odbioru, przechowywania przesyłek w magazynach, transportu przesyłek, wysyłki wiadomości SMS do odbiorców przesyłek,

zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, RUCH wymaga od takich dostawców usług lub produktów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa podanych przez Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu RUCH.

 • PRENUMERATA
 1. ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE
 2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 3. w celu założenia i umożliwienia RUCH prowadzenia konta dostępowego użytkownika w serwisie służącym do składania zamówień na prenumeratę (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług RUCH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. za wyrażoną przez Państwa zgodą, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez RUCH na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie jest wymagane w celu złożenia zamówienia na prenumeratę.
 6. [odbiorcy danych] RUCH może ujawnić podane przez Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz RUCH. RUCH może również powierzyć przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz RUCH, a w szczególności:
 • Ruch Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000374861),
 • E-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000304553),
 • przedstawicielom RUCH zajmującym się obsługą klientów,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi IT,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi księgowe,

zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, RUCH wymaga od takich dostawców usług lub produktów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa podanych przez Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu RUCH.

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA PRENUMERATĘ/ ODNOWIENIE PRENUMERATY PRZEZ KLIENTA BEZ KONTA W SERWISIE
 2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 3. złożenia zamówienia na prenumeratę i umożliwienia RUCH wykonania tego zamówienia tj. zawarcia i wykonania umowy o prenumeratę (dalej jako: „Umowa”) (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na RUCH w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających lub związanych z Umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług RUCH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. za wyrażoną przez Państwa zgodą, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych albo wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, przez RUCH na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie jest wymagane w celu złożenia zamówienia na prenumeratę.
 8. [odbiorcy danych] RUCH może ujawnić podane przez Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz RUCH. RUCH może również powierzyć przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz RUCH, a w szczególności:
 • Ruch Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000374861),
 • E-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000304553),
 • przedstawicielom RUCH zajmującym się obsługą klientów,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi IT,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi księgowe,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi magazynowe i transportowe,

zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, RUCH wymaga od takich dostawców usług lub produktów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa podanych przez Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu RUCH.

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA PRENUMERATĘ/ ODNOWIENIE PRENUMERATY PRZEZ KLIENTA Z KONTEM W SERWISIE
 2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 3. złożenia zamówienia na prenumeratę i umożliwienia RUCH wykonania tego zamówienia tj. zawarcia i wykonania umowy o prenumeratę (dalej jako: „Umowa”) (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na RUCH w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających lub związanych z Umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług RUCH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. za wyrażoną przez Państwa zgodą, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych albo wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, przez RUCH na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie jest wymagane w celu złożenia zamówienia na prenumeratę.
 8. [odbiorcy danych] RUCH może ujawnić podane przez Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz RUCH. RUCH może również powierzyć przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz RUCH, a w szczególności:
 • Ruch Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000374861),
 • E-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000304553),
 • przedstawicielom RUCH zajmującym się obsługą klientów,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi IT,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi księgowe,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi magazynowe i transportowe,

zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, RUCH wymaga od takich dostawców usług lub produktów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa podanych przez Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu RUCH.

 1. Kiosk ONLINE
 2. ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE
 3. [cele i podstawy przetwarzania danych] Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. w celu założenia i umożliwienia RUCH prowadzenia konta dostępowego użytkownika w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: kiosk.ruch.com.pl służącym do składania zamówień na produkty dostępne w ofercie Kiosku Online (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług RUCH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. za wyrażoną przez Państwa zgodą, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez RUCH na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie jest wymagane w celu złożenia zamówienia na produkt w sklepie internetowym Kiosk Online .
 7. [odbiorcy danych] RUCH może ujawnić podane przez Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz RUCH. RUCH może również powierzyć przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz RUCH, a w szczególności:
 • Ruch Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000374861),
 • przedstawicielom RUCH zajmującym się obsługą klientów,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi IT,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi księgowe,

zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, RUCH wymaga od takich dostawców usług lub produktów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa podanych przez Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu RUCH.

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA PRODUKT PRZEZ KLIENTA, KTÓRY NIE POSIADA KONTA
 2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 3. w celu złożenia zamówienia produktu w sklepie internetowym Kiosk Online i umożliwienia RUCH wykonania tego zamówienia tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (dalej jako: „Umowa”) (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na RUCH w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających lub związanych z Umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług RUCH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. za wyrażoną przez Państwa zgodą, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych albo wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, przez RUCH na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 8. [odbiorcy danych] RUCH może ujawnić podane przez Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz RUCH. RUCH może również powierzyć przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz RUCH, a w szczególności:
 • Ruch Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000374861),
 • przedstawicielom RUCH zajmującym się obsługą klientów,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi IT,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi księgowe,
 • agentom i podmiotom współpracującym z RUCH w zakresie wydawania przesyłek w punktach odbioru, przechowywania przesyłek w magazynach, transportu przesyłek, wysyłki wiadomości SMS do odbiorców przesyłek,

zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, RUCH wymaga od takich dostawców usług lub produktów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa podanych przez Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu RUCH.

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA PRODUKT PRZEZ KLIENTA, KTÓRY POSIADA KONTO W SERWISIE
 2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 3. w celu złożenia zamówienia produktu w sklepie internetowym Kiosk Online i umożliwienia RUCH wykonania tego zamówienia tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (dalej jako: „Umowa”) (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na RUCH w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających lub związanych z Umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług RUCH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. za wyrażoną przez Państwa zgodą, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych albo wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, przez RUCH na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 8. [odbiorcy danych] RUCH może ujawnić podane przez Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz RUCH. RUCH może również powierzyć przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz RUCH, a w szczególności:
 • Ruch Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000374861),
 • przedstawicielom RUCH zajmującym się obsługą klientów,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi IT,
 • podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi księgowe,
 • agentom i podmiotom współpracującym z RUCH w zakresie wydawania przesyłek w punktach odbioru, przechowywania przesyłek w magazynach, transportu przesyłek, wysyłki wiadomości SMS do odbiorców przesyłek,

zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, RUCH wymaga od takich dostawców usług lub produktów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa podanych przez Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu RUCH.

Ruch wykorzystuje informacje przechowywane w Twoim urządzeniu aby umożliwić bezpieczne zakupy oraz wysoki standard obsługi. Możesz sprawdzić cel oraz sposób zarządzania plikami cookies w Informacji o Cookies.
×

CHCESZ WIEDZIEĆ CO W PRASIE PISZCZY?

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!