XXX

TAK NIE

Proszę czekać...

Regulamin

1. Definicje

1.1. Cennik – część Oferty, określająca ceny wydawnictw w prenumeracie.

1.2. Czasopismo – wydawnictwo ukazujące się w sprzedaży cyklicznie, nie częściej niż raz w tygodniu.

1.3. Dziennik – wydawnictwo ukazujące się w sprzedaży co najmniej dwa razy w tygodniu.

1.4. Jednostka RUCH – jednostka organizacyjna RUCH, obsługująca zamówienia na prenumeratę.

1.5. Kod – unikalny ciąg liczb lub innych znaków umożliwiający nabycie usługi prenumeraty Wydawnictw w wersji elektronicznej w Serwisie Partnerskim, w którym zakodowany jest tytuł Wydawnictwa i okres jego prenumeraty.

1.6. Portal – narzędzie do składania zamówień na prenumeratę wydawnictw przez Internet z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza nim. Złożone w ten sposób zamówienia obsługiwane są przez Jednostki RUCH.

1.7. Oferta – wykaz wydawnictw dostępnych w Prenumeracie, z określeniem ich częstotliwości. Częścią Oferty jest Cennik. Oferta jest aktualizowana co kwartał.

1.8. Operator – pracownik Jednostki RUCH, zajmujący się obsługą zamówień, składanych za pośrednictwem Portalu.

1.9. Prenumerata – forma sprzedaży wydawnictw, gwarantująca Prenumeratorowi dostawę kolejnych numerów danego tytułu prasowego w okresie objętym zamówieniem.

1.10. Prenumerator – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z RUCH na dostawę prenumeraty.

1.11. RUCH - „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

1.12. Reklamacja – zgłoszenie przez Prenumeratora zastrzeżenia, dotyczącego jakości lub/i ilości otrzymanego wydawnictwa, niezgodnego z zamówieniem.

1.13. Serwis Partnerski – serwis internetowy dostępny pod domeną www.e-kiosk.pl lub przez oprogramowanie dedykowane na urządzenia mobilne udostępniane przez operatora Serwisu Partnerskiego

1.14. Umowa – porozumienie zawarte pomiędzy Prenumeratorem a RUCH, którego przedmiotem jest realizacja potwierdzonego przez RUCH zamówienia na Prenumeratę wydawnictw.

1.15. Użytkownik – wskazana przez Prenumeratora osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która będzie korzystać z prenumeraty elektronicznej i której dane zostaną zakodowane w każdym elektronicznym Wydawnictwie. Użytkownikiem może być sam Prenumerator.

1.16. Wydawca – osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się wydawaniem tytułu prasowego pod względem redakcyjnym, technicznym i finansowym, przekazująca wydawnictwa prasowe do dalszego kolportażu przez RUCH S.A. w restrukturyzacji

1.17. Wydawnictwo – Dziennik lub Czasopismo

1.18. COK – Centrum Obsługi Klienta RUCH S.A. w restrukturyzacji

2. Informacje Ogólne

2.1. Właścicielem i administratorem Portalu jest spółka: „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitał zakładowy w wysokości 58.824.007,00 zł, opłacony w całości. KRS: 0000020446; NIP: 526-02-50-475; REGON: 011063584.

2.2. RUCH zastrzega sobie prawo do:

 1. dokonywania zmian w Ofercie;
 2. zmiany niniejszego Regulaminu;
 3. czasowego wyłączenia Portalu;
 4. odmowy świadczenia usług, zablokowania konta, w przypadku złamania przez Prenumeratora zasad opisanych w Regulaminie;
 5. niezrealizowania zamówienia w przypadku:
  • braku wpłaty na wskazane konto;
  • braku możliwości nawiązania kontaktu z Prenumeratorem, który jest niezbędny do ustalenia szczegółów dotyczących realizacji zamówienia;
  • nieprzyjęcia przez Prenumeratora proponowanych przez Jednostkę RUCH warunków realizacji zamówienia, w tym miejsca lub sposobu dostawy/odbioru wydawnictw.
  • przesyłania Prenumeratorom informacji handlowych związanych z Prenumeratą oraz informacji o kończącej się Prenumeracie wraz z ofertą przedłużenia Prenumeraty po uzyskaniu zgody Prenumeratora na uzyskiwanie takich informacji.

2.3. Zakazane jest przesyłanie przez Prenumeratorów, za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez Portal, jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

3. Zasady świadczenia usług w portalu

3.1. Zamówienie złożone w Portalu za pośrednictwem formularza, stanowi wiążącą umowę pomiędzy Prenumeratorem a RUCH.

3.2. Złożenie zamówienia poprzez Portal możliwe jest po zarejestrowaniu się w Portalu lub bez takiej rejestracji – po podaniu danych koniecznych do przyjęcia i realizacji zamówienia

3.3. Prenumerator jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy swojego hasła i nazwy. RUCH nie odpowiada za udostępnianie przez Prenumeratorów swoich danych osobom trzecim.

4. Składanie zamówień

4.1. Złożenie zamówienia możliwe jest po zalogowaniu lub podaniu danych koniecznych do przyjęcia i realizacji zamówienia.

4.2. W Portalu można złożyć zamówienie na wszystkie wydawnictwa, będące w Ofercie RUCH i zamieszczone w Cenniku. Takie zamówienie będzie traktowane jako zamówienie standardowe.

4.3. Zamówienie dotyczy okresów, na które podana jest cena w Portalu (kwartał, półrocze lub rok kalendarzowy oraz miesiąc dla Dzienników). Takie zamówienie zostanie automatycznie wycenione, a RUCH gwarantuje niezmienność cen wydawnictw w okresie, na który zostało złożone zamówienie, z zastrzeżeniem pkt 4.4 poniżej.

4.4. W przypadku braku możliwości wyceny zamówienia lub kalkulacji ceny dostawy przez Portal możliwe jest złożenie zapytania ofertowego. Operator Jednostki RUCH odpowie na zapytanie w najszybszym możliwym terminie kontaktując się telefonicznie lub poprzez e-mail używając danych podanych przez Użytkownika w Portalu

4.5. Po złożeniu zamówienia, Prenumerator otrzyma potwierdzenie zarejestrowania zamówienia w Portalu na stronie Portalu. W potwierdzeniu będą zawarte informacje o:

 1. kwocie do zapłaty za zamówione wydawnictwa;
 2. numerze konta bankowego, na które należy dokonać przedpłaty,
 3. sposobie i miejscu odbioru/dostawy wydawnictw.

4.6. Zamówienie może zostać odrzucone, w przypadku:

 1. braku wpłaty na wskazane konto;
 2. braku możliwości nawiązania kontaktu z Prenumeratorem, jeżeli będzie niezbędny do ustalenia szczegółów dotyczących realizacji zamówienia;
 3. gdy Prenumerator nie przyjmie proponowanych przez Jednostkę RUCH warunków realizacji zamówienia, w tym miejsca lub sposobu dostawy/odbioru wydawnictw.

4.7. Wszelkie korekty zamówienia lub rezygnację z Prenumeraty, Prenumerator zobowiązany jest zgłosić bezpośrednio w COK.

4.8. Dane kontaktowe COK znajdują się na stronie Portalu w zakładce KONTAKT.

5. Płatności

5.1. Obowiązującą formą płatności jest dokonanie wpłaty na wskazane konto lub przez systemy płatności elektronicznych dostępne w Portalu.

5.2. Płatności należy dokonać w terminie:

 1. dla Klientów składających po raz pierwszy zamówienie przez Portal – przy składaniu zamówienia
 2. dla pozostałych Klientów – w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez RUCH.

5.3. Faktura VAT na wartość zamówionej Prenumeraty, zostanie wystawiona przez RUCH i wysłana do Prenumeratora w ciągu 7 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia przez RUCH.

5.4. Prenumerator może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT.

5.5. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Portalu formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.

5.6. Prenumerator żądający wystawienia faktury VAT może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Prenumeratora adres poczty elektronicznej. Prenumerator może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

6. Realizacja zamówienia

6.1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji lub kontynuacji realizacji zamówienia jest dokonanie pełnej wpłaty należności za zamówioną Prenumeratę zgodnie z pkt. 5 Regulaminu.

6.2. Dostawa każdego numeru wydawnictwa następuje zgodnie z częstotliwością ukazywania się zamówionych wydawnictw, po otrzymaniu ich od Wydawcy.

6.3. Prenumerator otrzymuje dostawę wydawnictw w miejsce podane w zamówieniu.

6.4. RUCH zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw w przypadku braku pełnej wpłaty za zamówioną Prenumeratę w terminie, o którym mowa w punkcie 5.1.

6.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie, Prenumerator zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia Reklamacji, poprzez kontakt z COK, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, prenumerata.ruch.com.pl, e-mailem lub telefonicznie. Reklamacje na Czasopisma należy składać zaraz po ukazaniu się następnego numeru, natomiast na Dzienniki w dniu wydawniczym.

6.6. Prenumerator będący konsumentem, mający zwykłe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie Prenumeraty w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Prenumerator musi poinformować RUCH o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa . W tym celu można posłużyć się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W przypadku odstąpienia od umowy Prenumeratorowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym RUCH został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Prenumeratora w pierwotnej transakcji, chyba że Prenumerator wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Prenumerator nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności po odstąpieniu od umowy.

6.7 Klient będący konsumentem, w celu polubownego rozwiązania sporu, jest uprawniony do złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Kod do prenumeraty elektronicznej

7.1. Świadczenie usługi nabycia kodu do prenumeraty elektronicznej polega na nabyciu przez użytkownika Portalu od RUCH Kodu, za pomocą którego będzie mógł nabyć prenumeratę elektronicznych wersji Wydawnictw w serwisie internetowym, dostępnym pod domeną wskazaną przez RUCH (Serwis Partnerski). Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące Prenumeraty stosuje się również do prenumeraty elektronicznej z zastrzeżeniem modyfikacji wynikających z treści punktów od 7.1 do 7.10.

7.2. W celu nabycia Kodu konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Portalu odpowiednich opcji, dostępnych przy Wydawnictwie, które jest dostępne w prenumeracie elektronicznej i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.

7.3. Korzystanie z prenumeraty elektronicznej w Serwisie Partnerskim wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie Partnerskim, a w związku z tym dokonania czynności wymaganych dla rejestracji w Serwisie Partnerskim tj. podania danych wymaganych dla rejestracji, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez operatora Serwisu Partnerskiego oraz akceptacji regulaminu Serwisu Partnerskiego, jak również spełnienie wymagań technicznych dotyczących odtwarzania elektronicznych wersji Wydawnictw. Regulamin serwisu Partnerskiego, określający również wymagania techniczne dotyczące odtwarzania elektronicznych wersji Wydawnictw jest dostępny pod tym adresem: http://prenumerata.ruch.com.pl/artykuly/regulamin-e-kiosk.

7.4. Kod zawiera informacje o rodzaju prenumeraty, którą jego posiadacz może zamówić w Serwisie Partnerskim oraz informacje o jego nabywcy, które jednak nie są weryfikowane z danymi wprowadzającego Kod w Serwisie Partnerskim (Użytkownika), co oznacza, że:

 1. Użytkownik/Prenumerator powinien strzec kod przed nieuprawnionym dostępem do niego osób trzecich, w tym również przez zastosowanie zabezpieczeń przed dostępem do urządzeń elektronicznych, w pamięci których przechowuje Kod – w przypadku uzyskania dostępu do Kodu i jego wykorzystania przez osobę trzecią RUCH nie będzie zobowiązany do wydania użytkownikowi nowego kodu
 2. Użytkownik/Prenumerator może dysponować Kodem według swojego swobodnego uznania, w tym przekazać, na podstawie dowolnego stosunku prawnego, osobie trzeciej

7.5. Użytkownik/Prenumerator może wykorzystać Kod niezwłocznie po jego otrzymaniu do końca ostatniego dnia prenumeraty, której nabycia dany kod uprawnia. Po tym okresie Kod traci ważność.

7.6. Prenumerata jest dostarczana Użytkownikowi na jego konto w Serwisie Partnerskim, z którego może być przez Użytkownika pobrana i używana na zasadach określonych w regulaminie Serwisu Partnerskiego

7.7. Prenumerator będący konsumentem, mający zwykłe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polski, może odstąpić od umowy o dostarczenie prenumeraty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał Kod, bez podania przyczyny. Sposób odstąpienia od umowy o dostarczenie prenumeraty elektronicznej i jego skutki są takie, jak w przypadku prenumeraty papierowej (zobacz punkt 6.6. Regulaminu), z zastrzeżeniem, iż jeśli Użytkownik/Prenumerator wykorzysta Kod przed upływem terminu na odstąpienie od umowy Prenumerator traci prawo odstąpienia od umowy, o czym Użytkownik/Prenumerator zostanie dodatkowo poinformowany przed wprowadzeniem Kodu. Po wyświetleniu się informacji, Użytkownik/Prenumerator będzie mógł albo wprowadzić Kod po uprzednim wyrażeniu zgody na rozpoczęcie dostarczania prenumeraty przed upływem terminu na odstąpienie od umowy albo zrezygnować z wykorzystania Kodu w danym momencie. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie dostarczania prenumeraty Użytkownikowi/Prenumeratorowi zostanie wysłane na podany adres e-mail potwierdzenie wyrażenia tej zgody.

7.8 Reklamacje należy składać poprzez kontakt z COK, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, prenumerata.ruch.com.pl, e-mailem lub telefonicznie. RUCH rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, przy czym brak odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia uważa się za uznanie reklamacji. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis problemu lub wadliwości oraz numer Kodu. W przypadku uznania reklamacji RUCH prześle użytkownikowi nowy Kod lub dokona zwrotu ceny nabycia Kodu.

7.9. Prenumerata elektroniczna sprzedawana za pośrednictwem Serwisu Partnerskiego jest personalizowana oznaczeniem indywidualizującym daną kopię Wydawnictwa (tzw. znak wodny), poprzez umieszczenie w jego pliku, w sposób widoczny lub ukryty w kodzie pliku, danych identyfikujących Prenumeratora, będącego nabywcą prenumeraty elektronicznej oraz Użytkownika i dostarczana Użytkownikowi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Każdy Użytkownik nabywający prenumeratę elektroniczną w Serwisie Partnerskim będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na takie oznaczenie i zobowiązania się do niepodejmowania żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Wydawnictwa tego oznaczenia.

7.10. W przypadku niedostarczenia prenumeraty elektronicznej w terminie, w szczególności z przyczyn leżących po stronie RUCH, administratora Serwisu Partnerskiego lub Wydawcy, RUCH zwróci Prenumeratorowi wynagrodzenie za niedostarczone Wydanie (proporcjonalną część ceny sprzedaży Kodu) w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji, albo zaspokoi roszczenie Prenumeratora z tego tytułu w inny sposób z nim uzgodniony. Jeżeli okaże się, że dostarczenie prenumeraty elektronicznej nie będzie możliwe z powodu zaprzestania wydawania danego Wydawnictwa RUCH zwróci Prenumeratorowi wynagrodzenie za niedostarczone Wydania i za wydania, które nie będą mogły być dostarczone (proporcjonalną część ceny sprzedaży Kodu) w terminie 7 dni od dnia, w którym poweźmie informację, że prenumerata określonego Wydania nie będzie mogła być realizowana.

8. Własność intelektualna

8.1. Wszystkie elementy serwisu internetowego – teksty, grafiki itp. – przysługują RUCH lub Wydawcom lub podmiotom współpracującym z RUCH. Rozpowszechnianie jakichkolwiek elementów pochodzących z Portalu bez uzyskania zgody RUCH jest zabronione.

8.2. Uprawnionymi z tytułu autorskich praw majątkowych lub innym praw na dobrach niematerialnych zawartych w okładkach Wydawnictw dostępnych w Serwisie są ich Wydawcy. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony odpowiedniego Wydawcy.

8.3. RUCH nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w Portalu adresy stron WWW. Odsyłacze te podane są dla wygody Prenumeratorów.

9. Aspekty techniczne

9.1. Portal wykorzystuje pliki „cookies” tzw. ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Prenumeratorów oraz do zbierania danych na potrzeby analizowania ruchu od Prenumeratorów w ramach Portalu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Prenumeratora – Portal może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Prenumeratora. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Prenumeratora możliwości korzystania z Portalu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanej na Portalu treści).

9.2. Portal do celów analitycznych wykorzystuje mechanizm Google Analytics, bazujący na odczycie plików cookies. Mechanizm Google Analytics, należący do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA, w sposób anonimowy zbiera ogólne dane statystyczne o Prenumeratorach odwiedzających Portal i służy poprawie jakości funkcjonowania Portalu oraz przeanalizowaniu w jaki sposób Prenumeratorzy korzystają z Serwisu.

10. Polityka prywatności

10.1. Administratorem danych osobowych jest "RUCH" S.A. w restrukturyzacji

10.2. RUCH szanuje prawo Prenumeratorów do ochrony ich prywatności. Prenumeratorowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10.3. Podanie danych osobowych przez Prenumeratora jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień Prenumeraty. Klient wyraża zgodę na powierzenie adresu email w celu przesłania na wskazany adres linku aktywacyjnego do bezpłatnego e-wydania tytułu, który zaprenumerował w wersji papierowej.

10.4. Dane w postaci: imię, nazwisko i/lub nazwa firmy będą udostępniane tylko Serwisowi Partnerskiemu, za oddzielną zgodą Prenumeratora w uzasadnionych przypadkach wskazanych przy zawieraniu zgody.

10.5. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi, podanymi przez Prenumeratora, jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

10.6. Dane osobowe są przetwarzane przez RUCH zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).

10.7. Kontakt do Administratora Bezpieczeństwa Informacji w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych to: abi@ruch.com.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat RUCH S.A. w restrukturyzacji, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rze-czy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rze-czy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Ruch wykorzystuje informacje przechowywane w Twoim urządzeniu aby umożliwić bezpieczne zakupy oraz wysoki standard obsługi. Możesz sprawdzić cel oraz sposób zarządzania plikami cookies w Informacji o Cookies.
×

CHCESZ WIEDZIEĆ CO W PRASIE PISZCZY?

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!